Xóa Người Dùng Khỏi Nhóm

👉
Note that removing a user from a group doesn't delete the user account, it simply pauses the user's access to the learning application. The removed users can be found under No Group. If you want to delete a user account, including all the related data, see the instructions here.

Lưu ý rằng việc xóa người dùng khỏi nhóm không phải là xóa tài khoản người dùng, việc này chỉ tạm dừng quyền truy cập của người dùng vào ứng dụng học tập. Những người dùng bị xóa có thể được tìm thấy trong thư mục No Group. Nếu bạn muốn xóa tài khoản người dùng, bao gồm tất cả dữ liệu liên quan, hãy xem hướng dẫn tại đây.

  1. Trong trình duyệt web của bạn, hãy truy cập Webtool của chúng tôi (https://tools.moominls.com) và đăng nhập.
  1. Chuyển đến ORGANIZATION ở thanh điều hướng trên cùng, sau đó chuyển đến Groups ở phía bên trái.
    • Quản trị viên: Trước tiên, bạn sẽ phải chọn Sub-organization ở bên trái trước khi bạn có thể nhìn thấy các nhóm.
  2. Chọn nhóm mà bạn muốn xóa người dùng. Nếu bạn muốn xóa một học viên, hãy nhấp vào Students để xem tất cả học viên trong nhóm đó. Nếu bạn muốn xóa giáo viên, hãy nhấp vào Teachers để xem tất cả giáo viên trong nhóm.
  3. Tìm tài khoản sinh viên / giáo viên mà bạn muốn xóa và nhấp vào hình đại diện của họ để chọn - bạn sẽ thấy một hộp được đánh dấu ở góc dưới bên trái.
  4. Nhấp vào dấu - để xóa học viên / giáo viên khỏi nhóm.
  5. Trang yêu cầu bạn xác nhận rằng bạn muốn xóa học viên / giáo viên khỏi nhóm - nhấp vào "REMOVE STUDENT(S)"/"REMOVE TEACHER(S)". Học viên / giáo viên bây giờ sẽ được hiển thị trong "No Group".
👉
Ngoài ra, bạn có thể nhấp và giữ vào hình đại diện của học viên / giáo viên và kéo họ vào "No Group". Trang yêu cầu bạn xác nhận rằng bạn muốn xóa học viên / giáo viên khỏi nhóm - nhấp vào "REMOVE".
image

Made with ❤️ in Finland

© Moomin Characters™, © 2022 Playvation Ltd. All rights reserved.