Xóa Sub-organizations

👉
Note that before you can delete the sub-organization, you will have to delete all the user accounts and groups in the sub-organization. You can find the instructions for deleting user accounts here and for deleting groups here.

Lưu ý rằng trước khi có thể xóa tổ chức con, bạn sẽ phải xóa tất cả các tài khoản và nhóm người dùng trong tổ chức con. Bạn có thể tìm thấy hướng dẫn xóa tài khoản người dùng tại đây và xóa nhóm tại đây.

  1. Trong trình duyệt web của bạn, hãy truy cập Webtool của chúng tôi (https://tools.moominls.com) và đăng nhập bằng thông tin đăng nhập quản trị viên của bạn.
  1. Đi tới ORGANIZATION trong thanh điều hướng trên cùng, sau đó chọn tổ chức con ở bên trái trong Sub-organizations.
  2. Nhấp vào biểu tượng thùng rác bên cạnh tên của tổ chức con (biểu tượng xuất hiện sau khi tất cả tài khoản người dùng và nhóm trong tổ chức con đã bị xóa).
  3. Nhấp vào "OK" trong cửa sổ bật lên để xác nhận xóa.
Deleting a sub-organization
Deleting a sub-organization

Made with ❤️ in Finland

© Moomin Characters™, © 2022 Playvation Ltd. All rights reserved.