Chỉnh Sửa Tài Khoản Người Dùng

Quá trình chỉnh sửa tài khoản người dùng sẽ khác nhau tùy thuộc vào việc bạn đang chỉnh sửa tài khoản học viên hay tài khoản giáo viên / tài khoản quản trị. Dưới đây là hướng dẫn cho cả hai trường hợp:

Chỉnh sửa Tài khoản Học viên

In your web browser, go to our Webtool (https://tools.moominls.com) and log in with your admin credentials.

Trong trình duyệt web của bạn, hãy truy cập Webtool của chúng tôi (https://tools.moominls.com) và đăng nhập bằng thông tin đăng nhập quản trị viên của bạn.

  1. Chuyển đến ORGANIZATION ở thanh điều hướng trên cùng, sau đó chuyển đến Groups ở phía bên trái.
  2. Chọn nhóm của học viên và nhấp vào Students để xem tất cả học viên trong nhóm đó.
  3. Tìm hồ sơ của học viên và nhấp vào biểu tượng bút chì ở góc trên bên phải của ảnh đại diện của học viên.
  4. Thêm / thay đổi thông tin cần thiết trong cửa sổ bật lên và nhấp vào "Submit" để lưu các thay đổi.
Editing a student account
Editing a student account

Chỉnh sửa Tài khoản Giáo viên và Quản trị viên

👉
Note that only users with admin level privileges can edit teacher accounts and admin accounts. Teachers can edit their own account but not other teachers' accounts. To acquire admin privileges, please contact your organization's system administrator, your regional Moomin Language School distributor, or our technical support (see our contact information here).

Lưu ý rằng chỉ những người dùng có đặc quyền cấp quản trị viên mới có thể chỉnh sửa tài khoản giáo viên và tài khoản quản trị viên. Giáo viên có thể chỉnh sửa tài khoản của chính mình chứ không phải tài khoản của giáo viên khác. Để có được đặc quyền của quản trị viên, vui lòng liên hệ với quản trị viên hệ thống của tổ chức bạn, nhà phân phối Moomin Language School tại khu vực của bạn hoặc bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi (xem thông tin liên hệ của chúng tôi tại đây).

  1. Trong trình duyệt web của bạn, hãy truy cập Webtool của chúng tôi (https://tools.moominls.com) và đăng nhập bằng thông tin đăng nhập quản trị viên của bạn.
  1. Chuyển đến ORGANIZATION ở thanh điều hướng trên cùng
  2. Ở bên trái, chọn Sub-organization có tài khoản giáo viên / quản trị viên.
  3. Nhấp vào Staff để xem tất cả giáo viên và quản trị viên trong tổ chức. Tìm hồ sơ giáo viên / quản trị viên mà bạn muốn chỉnh sửa, sau đó nhấp vào biểu tượng bút chì bên cạnh vai trò của hồ sơ.
  4. Thực hiện các chỉnh sửa mong muốn và nhấp vào "Save".
Editing a teacher account
Editing a teacher account

Made with ❤️ in Finland

© Moomin Characters™, © 2022 Playvation Ltd. All rights reserved.