Tạo Tài Khoản Người Dùng

Quá trình tạo tài khoản người dùng khác nhau tùy thuộc vào việc bạn đang tạo tài khoản học viên, tài khoản giáo viên hay tài khoản quản trị. Dưới đây là hướng dẫn cho từng loại:

Tạo tài khoản học viên

 1. Trong trình duyệt web của bạn, hãy truy cập Webtool của chúng tôi (https://tools.moominls.com) và đăng nhập bằng thông tin đăng nhập quản trị viên của bạn.
 1. Khi bạn đã đăng nhập, hãy chuyển đến ORGANIZATION ở thanh điều hướng trên cùng.
 2. Trong Groups ở bên trái, hãy chọn nhóm mà bạn muốn thêm tài khoản học viên mới. Bằng cách nhấp vào tên của nhóm, bạn có thể thấy học viên và giáo viên trong nhóm đó.
 3. Tùy thuộc vào việc bạn muốn thêm một hay nhiều học viên trong một lần, hãy xem hướng dẫn tương ứng bên dưới.
 • Để thêm một tài khoản học viên, hãy nhấp vào dấu + trong nhóm (Tại đây bạn cũng có thể cung cấp tên của học viên).
 • Nếu bạn muốn thêm nhiều học viên cùng một lúc, hãy nhấp vào dấu + xếp chồng lên nhau bên cạnh dấu +. Nhập số lượng học viên và nhấp vào "Add students".
👉
If you create multiple students at the same time, their name will be their login name. You can change this to the children's own names by clicking the pen icon and replacing the login name with the child's own name.

Nếu bạn tạo nhiều học viên cùng lúc, tên của các em sẽ là tên đăng nhập . Bạn có thể thay đổi tên này thành tên riêng của học viên bằng cách nhấp vào biểu tượng cây bút và thay thế tên đăng nhập bằng tên riêng của các em.

Creating student accounts in a group
Creating student accounts in a group

Creating Teacher Accounts

👉
Note that only users with admin level privileges can create teacher accounts. To acquire admin privileges, please contact your organization's system administrator, your regional Moomin Language School distributor, or our technical support (see our contact information here).
 1. In your web browser, go to our Webtool (https://tools.moominls.com) and log in with your admin credentials.
 2. Go to ORGANIZATION in the top navigation bar.
 3. Under Sub-organizations on the left, choose the sub-organization in which you want to add the new teacher account.
 4. Click Staff to see all the teachers and admins in the organization.
 5. Select +ADD USER and fill in the profile. Nickname (the teacher's name) and e-mail are compulsory.
 6. Tick the box for "Teacher" under Roles.
 7. Select the group(s) in which you want to add the teacher from the dropdown menu in Groups. Note that teachers need to be assigned to a group in order to access the learning application.
 8. Click "Submit" to create the profile.
Creating a teacher account
Creating a teacher account

Creating Admin Accounts

👉
Note that only users with admin level privileges can create other admin accounts. To acquire admin privileges, please contact you organization's system administrator, your regional Moomin Language School distributor, or our technical support (see our contact information here).
 1. In your web browser, go to our Webtool (https://tools.moominls.com) and log in with your admin credentials.
 2. Go to ORGANIZATION in the top navigation bar.
 3. Under Sub-organizations on the left, choose the sub-organization in which you want to add the new admin account.
 4. Click Staff to see all the teachers and admins in the organization.
 5. Select +ADD USER and fill in the profile.
 6. Tick the box for "Admin" under Roles.
 7. Click "Submit" to create the profile.
 8. Creating an admin account
  Creating an admin account

  Made with ❤️ in Finland

  © Moomin Characters™, © 2022 Playvation Ltd. All rights reserved.