Cấu Trúc Tổ Chức

In our Webtool, the organization management is structured using a tree structure of organizations, sub-organizations, and kindergartens/schools. On this page we hope to explain the organization structure in more detail.

Trong Webtool của chúng tôi, việc quản lý tổ chức được cấu trúc bằng cách sử dụng cấu trúc cây gồm các tổ chức, tổ chức con và nhà trẻ / trường học. Trên trang này, chúng tôi hy vọng sẽ giải thích cơ cấu tổ chức chi tiết hơn.

Let's assume that you are the owner of an international kindergarten chain, Moominvalley Kindergartens. Your main organization in our Webtool is therefore Moominvalley Kindergartens and you are the organization's admin.

Giả sử rằng bạn là chủ sở hữu của một chuỗi trường mẫu giáo quốc tế, Moominvalley Kindergartens. Do đó, tổ chức chính của bạn trong Webtool của chúng tôi là Mẫu giáo Moominvalley và bạn là quản trị viên của tổ chức.

Example of an organization structure
Example of an organization structure

Your kindergarten chain has branches in many countries with their own regional admin teams. Your main organization in our Webtool will therefore have sub-organizations for each country, such as your Finnish branch, Moominvalley Kindergartens Finland. These sub-organizations can have further sub-organizations if they include smaller administrative entities such as regions or cities.

Chuỗi trường mẫu giáo của bạn có chi nhánh ở nhiều quốc gia với các nhóm quản trị riêng. Do đó, tổ chức chính của bạn trong Webtool của chúng tôi sẽ có các tổ chức phụ cho mỗi quốc gia, chẳng hạn như chi nhánh Phần Lan của bạn, Trường mẫu giáo Moominvalley Phần Lan. Các tổ chức con này có thể có thêm các tổ chức con khác nếu chúng bao gồm các bộ phận hành chính nhỏ hơn như vùng hoặc thành phố.

Moominvalley Kindergartens Finland is a small branch with only two kindergartens that are managed by the country-level admin team. Therefore the sub-organizations under Moominvalley Kindergartens Finland are the individual kindergartens.

Moominvalley Mẫu giáo Phần Lan là một chi nhánh nhỏ chỉ có hai trường mẫu giáo được quản lý bởi nhóm quản trị cấp quốc gia. Do đó, các tổ chức phụ thuộc Moominvalley Mẫu giáo Phần Lan là các trường mẫu giáo cá nhân.

The children and teachers in each kindergarten are divided into groups (👥 symbol in the example organization illustration above). One of your kindergartens in Finland, Kindergarten Sunshine, has divided the children in their care into four groups. Like in actual kindergartens, the teachers in a kindergarten in our Webtool can see all the children in their kindergarten, but they can only access the application content of the groups to which they have been assigned. Similarly, our Webtool allows your regional admins to see and manage only the organizations under their administration, but not other organizations.

Trẻ em và giáo viên ở mỗi trường mẫu giáo được chia thành các nhóm (ký hiệu 👥 trong ví dụ minh họa tổ chức ở trên). Một trong những trường mẫu giáo của bạn ở Phần Lan, Kindergarten Sunshine, đã chia những đứa trẻ do họ chăm sóc thành bốn nhóm. Giống như ở các trường mẫu giáo ngoài thực tế, giáo viên của trường mẫu giáo trong Webtool của chúng tôi có thể nhìn thấy tất cả học viên trong trường mẫu giáo của họ, nhưng họ chỉ có thể truy cập nội dung ứng dụng của các nhóm mà họ đã được chỉ định. Tương tự, Webtool của chúng tôi cho phép quản trị viên khu vực của bạn chỉ xem và quản lý các tổ chức dưới quyền quản lý của họ, chứ không cho phép các tổ chức khác.

Made with ❤️ in Finland

© Moomin Characters™, © 2022 Playvation Ltd. All rights reserved.