Kiểm Tra Kỹ Năng Của Bạn

  • Sau mỗi chương, có một bài Test your skill (còn được gọi là Kiểm tra chương), bài này lặp lại mọi thứ đã học trong chương trước. Mặc dù vậy, bài "Test your skills" này không giống như kiểm tra mà là một trò chơi tương tự như các bài học hàng ngày.
Test your skills, or chapter test, in the application
Test your skills, or chapter test, in the application
  • Học viên được cấp bằng kỹ thuật số sau khi hoàn thành bài kiểm tra chương.
  • Bằng tốt nghiệp có thể được xem trong hồ sơ của học viên.
Diplomas in the student's profile
Diplomas in the student's profile
A digital diploma
A digital diploma

Made with ❤️ in Finland

© Moomin Characters™, © 2022 Playvation Ltd. All rights reserved.