Đổi tên Sub-organizations

  1. Trong trình duyệt web của bạn, hãy truy cập Webtool của chúng tôi (https://tools.moominls.com) và đăng nhập bằng thông tin đăng nhập quản trị viên của bạn.
  1. Chuyển đến ORGANIZATION ở thanh điều hướng trên cùng, sau đó chuyển đến Sub-organizations ở phía bên trái.
  2. Chọn tổ chức con và nhấp vào biểu tượng bút chì bên cạnh tên hiện tại của tổ chức con để chỉnh sửa tên tổ chức con. Nhấn Enter trên bàn phím của bạn để lưu tên mới.
Renaming an organization
Renaming an organization

Made with ❤️ in Finland

© Moomin Characters™, © 2022 Playvation Ltd. All rights reserved.