Cài Đặt Ứng Dụng Học Tập

Tùy thuộc vào hệ điều hành của thiết bị và vị trí của bạn, vui lòng xem hướng dẫn cài đặt ứng dụng tương ứng bên dưới.

👉
Yêu cầu hệ thống cho ứng dụng học tập có thể được tìm thấy tại đây.
Google Android

You have three ways to install the mobile application:

 • On the device where you want the application to be installed, open Google Play and search for an app called "Moomin Language School".
 • On the device where you want the application to be installed, open this link.
 • On the device where you want the application to be installed, open the camera app or QR code scanner and scan the QR code below.
Moomin LS in Google Play
Moomin LS in Google Play

iOS

You have three ways to install the mobile application:

 • On the iPad or iPhone where you want the application to be installed, open App Store and search for an app called "Moomin Language School".
 • On the iPad or iPhone where you want the application to be installed, open this link.
 • On the iPad or iPhone where you want the application to be installed, open the Camera App and scan the QR code below.
Moomin LS in App Store
Moomin LS in App Store
iOS in China

You have three ways to install the mobile application:

 • On the iPad or iPhone where you want the application to be installed, open App Store and search for an app called "姆明语言学‪校".
 • On the iPad or iPhone where you want the application to be installed, open this link.
 • On the iPad or iPhone where you want the application to be installed, open the Camera App and scan the QR code below.
姆明语言学‪校 in App Store
姆明语言学‪校 in App Store
Huawei Android

You have three ways to install the mobile application:

 • On the device where you want the application to be installed, open AppGallery and search for an app called "Moomin Language School".
 • On the device where you want the application to be installed, open this link.
 • On the device where you want the application to be installed, open the camera app and scan the QR code below.
Moomin LS in Huawei AppGallery
Moomin LS in Huawei AppGallery
Huawei Android in China

You have three ways to install the mobile application:

 • On the device where you want the application to be installed, open AppGallery and search for an app called "姆明语言学‪校".
 • On the device where you want the application to be installed, open this link.
 • On the device where you want the application to be installed, open the camera app and scan the QR code below.
姆明语言学‪校 in Huawei AppGallery
姆明语言学‪校 in Huawei AppGallery
Tencent in China

You have three ways to install the mobile application:

 • On the device where you want the application to be installed, open 腾讯应用宝 and search for an app called "姆明语言学‪校".
 • On the device where you want the application to be installed, open this link.
 • On the device where you want the application to be installed, open the camera app and scan the QR code below.
姆明语言学‪校 in 腾讯应用宝
姆明语言学‪校 in 腾讯应用宝

Made with ❤️ in Finland

© Moomin Characters™, © 2022 Playvation Ltd. All rights reserved.